هر روز یک آموزش

موضوع این جلسه : ارزیابی سطح پذیرش مقاومت بتن ساخته شده

در این آموزش به بررسی صفحه 481 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان و ارزیابی سطح پذیرش مقاومت بتن ساخته شده میپردازیم. صفحه ای که جز صفحات مهم مبحث 9مقررات ملی ساختمان در آزمون نظام مهندسی هست.

طرح سوال از صفحه در آزمون نظام مهندسی ساختمان قطعی است.

مهندس سینا قائمیان
مهندس سینا قائمیان

آموزش های قبلی